Pirkimo – pardavimo taisyklės

pastedGraphic.png 

PREKIŲ PIRKIMO – PARDAVIMO TAISYKLĖS INTERNETINĖJE PAPLŪDIMIO TENISO MOKYKLOS PARDUOTUVĖJE

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens (toliau– Pirkėjas), įsigyjančio prekes www.ptm.lt elektroninėje parduotuvėje (toliau – Parduotuvė),ir

„Paplūdimio teniso mokykla“, VšĮ, juridinio asmens kodas 300722443, buveinės adresas – I. Šimulionio 4-24, LT-04331, Vilnius (toliau – Pardavėjas), tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, bei kitas su prekių pirkimu – pardavimu susijusias nuostatas Pirkėjui įsigyjant prekes Parduotuvėje.

2. Pirkėjas prekes Parduotuvėje gali įsigyti tik sutikęs su Taisyklėmis. Pirkėjuipatvirtinus susipažinimą su taisyklėmis, jis įsipareigoja jų laikytis bei jas vykdyti. Įsigydamas prekes Parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su Taisyklių taikymu ir patvirtina, kad jas suprato. Tuo atveju, kai Pirkėjas neperskaitė ir(ar)nesuprato Taisyklių arba su jomis nesutiko, jis negali pirkti Parduotuvėje.

3. Prekės parduodamos tik Lietuvos Respublikosteritorijoje. Pirkėjas prekes privalo atsiimti pats, atvykdamas į Smėlio areną, adresu Justiniškių g. 12, LT-05131, Vilnius. 

4. Pardavėjas turi teisę keisti Taisykles, todėl kiekvieną kartą prieš užsakydami ir (ar) pirkdami prekes Parduotuvėje, atidžiai perskaitykite šias sąlygas. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Parduotuvėje. Jei Pirkėjas po Taisyklių pakeitimų paskelbimo bet kokiu būdu naudojasi Parduotuve, laikoma, kad jis sutinka su visais Taisykliųpakeitimais.

2. PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

 1. Parduotuvėje prekes gali pirkti tik Pirkėjai, Parduotuvėje pateikę prašomus nurodyti asmens duomenis. Prieš pateikdamas Parduotuvėje asmens duomenis, Pirkėjas privalo susipažinti su Parduotuvės Privatumo politika. Pirkėjui pateikus asmens duomenis Parduotuvėje, laikoma, kad jis susipažino su Privatumo politika bei su ja sutinka.

2. Pirkėjas gali pateikti tik savo asmens duomenis. Pirkėjas pats yra atsakingas už Parduotuvėje pateikiamų savo asmens duomenų teisingumą, slaptumą ir (ar) išsaugojimą.

3. Norėdamas įsigyti prekes, Pirkėjas atlieka užsakymą Parduotuvėje. Pirkimo – pardavimo sutartis yra sudaroma kiekvienam Pirkėjo užsakymui.

4. Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas Parduotuvėje: (i) suformuoja prekių krepšelį, laikydamasis Pardavėjo nurodytų instrukcijų (ii) susipažinęs su Taisyklėmis pasirenka apmokėjimo būdą bei apmoka užsakymą (nebent pasirinko apmokėjimą grynaisiais atsiimant prekes) ir (iii) Pardavėjas patvirtina Pirkėjo užsakymą, parodydamas ir (ar) atsiųsdamas patvirtinimo pranešimą. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.

5. Sutartis galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Patvirtinus Pirkėjo užsakymą, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti prekių kainą ir pasiimti Parduotuvėje užsakytas prekes. Pirkimo – pardavimo sutartis laikoma įvykdyta, kai prekės perduodamos Pirkėjui Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

6. Pardavėjas gali netvirtinti Pirkėjo užsakymo, jei jis neturi Pirkėjo norimos prekės, Pirkėjas neatitinka reikalavimų prekei įsigyti, Pirkėjas nepatvirtino sutikimo su Taisyklėmis, Pirkėjas atlieka didmeninius pirkimus ir (ar) dėl kitų priežasčių, kurios gali būti individualiai nurodomos Pirkėjui. Didmeniniais pirkimais gali būti pripažįstami tokie pirkimai, kai užsakomi neįprastai dideli prekių kiekiai arba prekės užsakinėjamos neįprastu dažnumu, taip pat vadovaujantis kitais nusistovėjusiais kriterijais.

3. PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Pirkėjas turi teisę:

1.1. Pirkti Parduotuvėje, laikydamasis Taisyklių, kitų Pardavėjo instrukcijų ir Lietuvos Respublikos teisės aktų.

1.2. Kai Pirkėjas yra vartotojas – atsisakyti Parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo – pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 14 dienų nuo prekės užsakymo dienos. Tokiu atveju Pirkėjas prekes grąžina Pardavėjui, jeigu jis jas jau buvo pasiėmęs iš Pardavėjo. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su Pardavėju ir grąžinti prekes tik tuo atveju, jei prekė nebuvo naudojama, sugadinta ar jos išvaizda iš esmės nepasikeitė, tai yra prekės ar jos pakuotės išvaizdai buvo padaryti tik tokie pakeitimai, kurie buvo būtini, norint apžiūrėti gautą prekę. Atsisakymo teisės įgyvendinimo ir prekių grąžinimo tvarka atsisakius sutarties, nurodoma šių Taisyklių dalyje „Prekių grąžinimas“.

1.3. Grąžinti ir (ar) pakeisti nekokybiškas ir (ar) netinkamai sukomplektuotas prekes. Pasinaudoti prekėms taikomomisgarantijomis.

1.4. Kitas Taisyklėse ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

2. Pirkėjas įsipareigoja:

2.1. Sumokėti prekių kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti, sudarant sutartį) ir pasiimti užsakytasprekes.

2.2. Priimdamas prekes jas apžiūrėti ir patikrinti, ar įsigyta prekė yra kokybiška ir informuoti Pardavėją prekių atsiėmimo vietoje apie rastus prekės kokybės trūkumus arba (tel. +370 685 11113 ar el. paštu: papludimiotenisomokykla@gmail.com), jeigu trūkumų nebuvo galima pastebėti prekės perdavimo metu.

2.3. Apmokėti prekės grąžinimo išlaidas, jei jos tenka Pirkėjui.

2.4. Jeigu pasikeičia Pirkėjo Registracijos duomenys – pirkėjas turėtų nedelsdamas juos atnaujinti.

2.5. Nevykdyti didmeninių pirkimų, taip pat nenaudoti Parduotuvės tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų Parduotuvės tinkamam veikimui, saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Parduotuve.

2.6. Laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

4. PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Pardavėjas turi teisę:

1.1. Be išankstinio perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Parduotuve,taip pat panaikinti Pirkėjo registraciją, jei Pirkėjas bando pakenkti Parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui ir (ar) pažeidžia esmines savo pareigas nurodytas Taisyklių 3.2.1., 3.2.2, 3.2.4.- 3.2.6., 9.1. punktuose. Pardavėjas neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

1.2. Riboti didmeninius pirkimus.

1.3. Susidarius svarbioms aplinkybėms, laikinai arba iš viso nutraukti Parduotuvės veiklą, keisti Parduotuvę ar atskiras jos dalis, visą ir bet kokį jos turinį, riboti joje atliekamus pirkimus, pakeisti Parduotuvės veiklos internetinį adresą, riboti registruotų Pirkėjų skaičių apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Pardavėjas neatsako už jokius tokiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Pirkėjui. Šio punkto nuostatos netaikomos jau sudarytoms Pirkimo–pardavimo sutartims, kaip tai apibrėžta Taisyklių 2.4. punkte.

1.4. Pakeisti Taisykles, prekių kainas, pirkimo sąlygas ir (ar) bet kokias kitas su Parduotuve susijusias instrukcijas. Apie pakeitimus skelbiama Parduotuvėje. Šio punkto nuostatos netaikomos jau sudarytoms Pirkimo – pardavimo sutartims, kaip tai apibrėžta Taisyklių 2.4.punkte.

2. Pardavėjas įsipareigoja:

2.1. Dėti pastangas, sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad Parduotuvė veiks nenutrūkstamai, ar kad duomenų perdavimas bus beklaidų. Pardavėjas atsako už tiesioginius Pirkėjo nuostolius, susijusius su Parduotuvės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis, jei jie atsirado dėl Pardavėjo tyčinių veiksmų.

2.2. Gerbti Pirkėjo privatumą, saugoti jo duomenų slaptumą, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Parduotuvės Privatumo politikoje nustatytus atvejus.

2.3. Dėl svarbių aplinkybių (pavyzdžiui, techninės kliūtys, trečiųjų asmenų kaltė, dėl kurių Parduotuvėje buvo klaidingai nurodytos užsakytų prekių kainos, kiekiai ar kita esminė informacija ir pan.) negalėdamas pateikti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašią prekę. Šalys susitaria, kad Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašią prekę, sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis laikoma pasibaigusi.

5. PREKIŲ KAINOS IR APMOKĖJIMAS

 1. Prekių kainos Parduotuvėje ir (ar) užsakyme yra nurodomos nacionaline valiuta–eurais, su įskaičiuotu PVM (pridėtinės vertės mokesčiu).
 2. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis Parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu. Konkreti prekių kaina ir mokėtina suma už prekes Pirkėjui yra parodoma, suformavus prekių krepšelį. Jei Pirkėjas nesutinka su nurodoma kaina, jis privalo netęsti prekių užsakymo procedūros.
 3. Tik išimtinais atvejais, esant technologinių sprendimų klaidoms, jei faktinė prekės pardavimo kaina yra mažesnė nei Parduotuvėje nurodyta prekės kaina, Pardavėjas parduoda prekę už mažesnę kainą. Jei faktinė prekės pardavimo kaina yra didesnė, nei Parduotuvėje nurodyta prekės kaina, Pardavėjas savo pasirinkimu gali arba atmesti tokios prekės užsakymą, arba kreiptis į Pirkėją, teiraudamasis ar šis sutinka įsigyti prekę už didesnę kainą.
 4. Perkant prekes Parduotuvėje už jas atsiskaityti galima grynais ar banko pavedimu atsiimant prekes Smėlio arenoje adresu Justiniškių g. 12, LT-05131 Vilnius.
 5. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, kurie kartu yra ir prekių garantiniai talonai, jam būtų pateikiami, atsiimant prekes Smėlio arenoje adresu Justiniškių g. 12, LT-05131, Vilnius. 
 6.  

6. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA

 1. Parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Jei prekių charakteristikos ar savybės pavadinime ir aprašyme nurodytos skirtingai ir prieštarauja vienos kitoms, laikoma, kad teisinga informacija pateikta prekės aprašyme.
 2. Pardavėjas neatsako už tai, kad Parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamų elektroninių prietaisų ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus.
 3. Jei Parduotuvėje ir (ar) garantiniuose talonuose nėra pažymėta kitaip, prekėms taikoma įprastinė 2 metų prekių kokybės garantija. Kitoks nei įprastinės garantijos terminas ir kitos sąlygos nurodomi prekių aprašymuose ir su prekėmis pateikiamose garantiniuose talonuose.
 4. Pardavėjas teikia prekei garantinį aptarnavimą įstatymų nustatyta tvarka. Pardavėjas turi teisę pasitelkti trečiuosius asmenis, kurie teikia prekių garantinės priežiūros paslaugas.
 5.  

7. TEISĖ ATSISAKYTI SUTARTIES. PREKIŲ GRĄŽINIMAS

 1. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę, nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų  nuo prekės gavimo dienos atsisakyti elektroninių ryšių priemonėmis sudarytos pirkimo – pardavimo sutarties, kaip numatyta Taisyklių 3.1.2. punkte. Atsisakydamas sutarties pirkėjas užpildo sutarties nutraukimo prašymą ir atsiunčia jį elektroniniu paštu (papludimiotenisomokykla@gmail.com). Pirkėjas šiuo elektroninio pašto adresu gali atsiųsti laisvos formos pranešimą apie sutarties atsisakymą, tačiau iš jo turi būti aiškus Pirkėjo ketinimas atsisakyti sutarties. Pirkėjui viena sutartimi įsigijus kelias prekes, jo atsisakymo teisė galioja tiek visų prekių atžvilgiu, tiek vienos ar kelių prekių atžvilgiu.
 2. Prekės grąžinamos ne vėliau kaip 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui. Už prekės tinkamą supakavimą grąžinimui atsako Pirkėjas. Pirkėjui tenka tiesioginės prekės grąžinimo išlaidos, nebent Pardavėjas po pranešimo apie sutarties atsisakymą gavimo Pirkėjui nurodo kitaip. Prieš grąžinant prekes, Pirkėjas privalo susisiekti su Pardavėju nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu (tel. +370 685 11113 arba el. paštu: papludimiotenisomokykla@gmail.com) ir suderinti prekių grąžinimo būdą. Prekės nemokamai gali būti grąžinamos į Smėlio areną, adresu Justiniškių g. 12, LT-05131, Vilnius arba Pirkėjas gali pasinaudoti mokama paslauga ir grąžinti prekes per tarpininkus (kurjerius) adresu: Justiniškių g. 12, LT-05131, Vilnius. Pirkėjui nesilaikant šios sąlygos ir (ar) pasirinkus ne pigiausią prekių grąžinimo būdą, jam tenka papildomos prekių grąžinimo išlaidos.
 3. Pardavėjas šiomis nuostatomis informuoja, kad pinigai už prekę, neįskaitant Pirkėjo už grąžinamas prekes apmokėtas sumas, grąžinami po to, kai prekės yra grąžinamos Pardavėjui ir (ar) jam pateiktas patikimas patvirtinimas apie prekių išsiuntimą. Tuo atveju, kai prekės grąžinamos per tarpininkus (kurjerius) – pinigai Pirkėjui grąžinami banko pavedimu. Šiuo tikslu Pirkėjas, užpildydamas sutarties nutraukimo prašymą Pardavėjui nurodo savo banko sąskaitą bei prideda sąskaitą faktūrą, kurią gavo pirkdamas prekes. Pardavėjas nelaikomas pažeidusiu pinigų grąžinimo sąlygų, jei pinigų jis negali perversti dėl Pirkėjo kaltės (delsimo grąžinti prekes, banko sąskaitos nenurodymo, netikslių duomenų ar pan.). Jei grąžinamas prekes Pirkėjas pristatys į Smėlio areną adresu: Justiniškių g. 12, LT-05131 Vilnius, Pirkėjui bus grąžinami grynieji pinigai.
 4. Kitais, nei sutarties atsisakymas, atvejais, Pirkėjas, kai jam nepatinka prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, Prekes grąžinti gali Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 5. Pirkėjas turi teisę grąžinti prekę, jei Pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės prekė. Pirkėjas nekokybiškų prekių pardavimo atveju taip pat gali prašyti pakeisti netinkamos kokybės prekę į tinkamą, sumažinti prekės kainą ir pan. Visos pretenzijos ir nusiskundimai dėl nekokybiškų prekių turi būti teikiamos tik atvykus į Smėlio areną adresu: Justiniškių g. 12, LT-05131 Vilnius, kurioje VšĮ Paplūdimio teniso mokyklos personalas galėtų apžiūrėti bei įvertinti prekės būklę vietoje. Nekokybiškų prekių keitimas ir grąžinimas vykdomas šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 6. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų (netaikoma prekių grąžinimui dėl jos kokybės trūkumų):

6.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

6.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

6.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

6.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

6.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimą patvirtinančią PVM sąskaitą faktūrą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas) ir užpildyti prekių grąžinimo prašymą.

6.7. Prieš grąžindamas ar keisdamas nekokybiškas prekes, taip pat tais atvejais, kai kokybiškos prekės grąžinamos ne dėl sutarties atsisakymo Pirkėjas susisiekia su Pardavėju jo nurodytu telefonu arba elektroniniu paštu (tel. +370 685 11113 arba el. paštu: papludimiotenisomokykla@gmail.com) ir suderina prekių grąžinimo ar keitimo sąlygas.

6.8. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga ir (ar) netinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti grąžinamos prekės ir negrąžinti Pirkėjo sumokėtų pinigų už grąžinamą prekę.

6.9. Pirkėjas negali grąžinti tokių prekių, kurių grąžinimo galimybės nenustato Lietuvos Respublikos teisės aktai.

8. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 1. Pirkėjas atsako už Registracijos duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių Registracijos duomenų ir (ar) laiku jų neatnaujina Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
 2. Pirkėjas atsako už Registracijos duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
 3. Pirkėjas atsako už savo veiksmus, atliktus naudojantis Parduotuve.
 4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Taisyklėmis ir (ar) Sutarties sąlygomis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
 5. Pardavėjas atsako už Parduotuvės veikimo sutrikimus ir dėl to Pirkėjo ar trečiųjų asmenų patirtus tiesioginius nuostolius ar žalą, jei jie atsirado dėl Pardavėjo tyčinių veiksmų.
 6. Jei Pardavėjo Parduotuvėje yra nuorodų į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
 7. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tik tiesioginius nuostolius.
 8. Pardavėjas neatsako už pirkimo – pardavimo sutarties nevykdymą, jei tai įvyko dėl ne Pardavėjo pasitelktų pirkimo – pardavimo sutarčiai vykdyti trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (force majeure aplinkybės). Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį, šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti pirkimo – pardavimo sutartį.
 9.  

9. INFORMACIJOS TEIKIMAS

 1. Pardavėjas visus pranešimus ir kitą informaciją siunčia Pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu. Ši laikoma gauta Pirkėjo praėjus 3 (trims) valandoms nuo jos išsiuntimo momento.
 2. Pardavėjas neatsako už jokius internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus, dėl kurių Pirkėjas negauna elektroninių laiškų iš Pardavėjo.
 3. Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Pirkėjas siunčia Parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktiniais adresais.
 4.  

10. NUOLAIDOS IR AKCIJOS

 1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti įvairias akcijas Parduotuvėje. Tam tikrų akcijų vykdymo metu Pardavėjas gali suteikti Pirkėjui nuolaidų kuponų (savo virtualių pinigų). Išsami informacija, susijusi su akcijomis, yra pateikiama Parduotuvėje.
 2. Jei Pirkėjas grąžina prekę, už kurią buvo dalinai arba pilnai sumokėta nuolaidų kuponais, šie nuolaidų kuponai yra panaikinami ir negrąžinami. Kai Pirkėjas įsigyja prekę, kurią perkant Pardavėjas suteikia tam tikrą nuolaidą ar dovaną, o Pirkėjas pasinaudoja numatyta prekės grąžinimo teise, Pirkėjui yra grąžinama tik jo už prekę realiai sumokėta suma.
 3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti, pakeisti lojalumo taškų gavimo, jų panaudojimo, atsiskaitant už prekes, sąlygas ir tvarką, taip pat juos panaikinti. Bet kokie akcijų sąlygų, lojalumo taškų gavimo ir panaudojimo atsiskaitant už prekes tvarkos pakeitimai ar panaikinimas galioja nuo jų paskelbimo momento.
 4.  

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad visa informacija, kuri pateikiama Pardavėjo elektroninės parduotuvės tinklalapyje, įskaitant, bet neapsiribojant, šias Taisykles, informaciją apie Pardavėją, siūlomas prekes ir paslaugas bei jų savybes, Pirkėjo teisės atsisakyti pirkimo ir pardavimo sutarties įgyvendinimo tvarką, Pardavėjo teikiamas prekės priežiūros paslaugas ir garantijas (jeigu jos suteikiamos), laikoma pateikta Pirkėjui raštu.
 2. Taisyklėms ir Pirkimo – pardavimo sutarčiai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
 3. Pardavėjas gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių, tretiesiems asmenims be Pirkėjo sutikimo ir jam apie tai nepranešęs.
 4. Visi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo kilę nesutarimai dėl Taisyklių yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 15 (penkiolika) dienų, ginčai galutinai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 5. Prašymą ir (ar) skundą dėl Parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, tel. 852626751, faks. 852791466, el. paštu tarnyba@vvtat.lt, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse) ar užpildyti prašymo formą Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo platformoje, pasiekiamoje adresu http://ec.europa.eu/odr/.