Privatumo politika

Remdamiesi Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymais ir kitais teisės aktais, bei Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (BDAR) – (EU) 2016/679, supažindiname Jus su VŠĮ Paplūdimio teniso mokykla privatumo politika (toliau-Privatumo politika). Privatumo politika apima asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus ir tvarką.

1.Bendrosios nuostatos

1.1.VŠĮ Paplūdimio teniso mokykla (toliau – Duomenų valdytojas) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas, tiems asmenis, kurie turi sutartinius, darbo santykius ir klientams (toliau – Duomenų subjektas), kurie lankosi Duomenų valdytojo socialinių tinklų paskyrose (“Facebook”, “Linkedin”, “Instagram” ir kt.), naudojasi Duomenų valdytojo valdoma interneto svetaine www.PTM.LT   (toliau – Svetainė). 

1.2.Privatumo politika galioja visiems asmenims, apsilankiusiems Duomenų valdytojo socialinių tinklų paskyrose ar Svetainėje, nepriklausomai nuo lankytojo šiuose šaltiniuose atliktų veiksmų.

1.3.Jei Jūs lankotės Duomenų valdytojui priklausančioje interneto svetainėje, paskyrose socialiniuose tinklų paskyrose ar perduodat Duomenų valdytojui duomenis ir informaciją bet kokiu kitu būdu, Jūs, kaip Duomenų subjektas, sutinkate su šioje Privatumo politikoje aprašytomis sąlygomis.

1.4.Duomenų valdytojo rekvizitai ir kontaktiniai duomenys: VŠĮ „Paplūdimio teniso mokykla“, I. Panevėžio g. 28-12, Vilnius, įmonės kodas: 300722443, 

el.p. papludimiotenisomokykla@gmail.com 

1.5.Duomenų valdytojas gerbia Jūsų privatumą, todėl užtikrina Jūsų asmeninės informacijos, pateiktos Svetainėje, socialinių tinklų paskyrose ar susisiekiant bet kokiu kitu būdu, saugumą ir konfidencialumą pagal Privatumo politikoje išdėstytas sąlygas. 

2.Asmens duomenys renkami ir tvarkomi šiems tikslams

2.1. Sutarčių sudarymui;

2.2. Duomenų valdytojo organizuojamų renginių įgyvendinimui;

2.3. Svetainės bei paskyrų socialiniuose tinkluose veikimo matavimui ir gerinimui;

2.4. Naujienlaiškių, reklaminių pranešimų, paslaugų pasiūlymų siuntimui.

3. Asmens duomenų rinkimas

3.1. Duomenų subjekto pateikta informacija: vardas, pavardė, gimimo data, gyvenama vieta, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, naudojama sutarties sudarymui; 

3.2. Pildant kontaktinę – registracijos formą, registruojantis į Duomenų valdytojo renginius el. paštu,  telefonu, žinutėmis socialiniuose tinkluose, atvykus į renginio vietą ar bet kokiais kitais būdais susisiekiant su Duomenų valdytoju, renkami duomenys: vardas, pavardė, elektoninis paštas ir telefono numeris. Jie naudojami asmens tapatybės nustatymui ir tolimesnei komunikacijai;

3.3. Atvaizdai (nuotraukos, video medžiaga). Duomenų valdytojo organizuojamų renginių metu Duomenų valdytojas turi teisę fotografuoti ar filmuoti. Jūsų atvaizdas gali būti užfiksuotas nuotraukose ir/ar vaizdo įrašuose, kurie gali būti panaudoti visuomenės informavimo tikslais Duomenų valdytojo Svetainėje, socialinių tinklų paskyrose, žiniasklaidoje, taip pat renginio partnerių komunikacijos šaltiniuose. Duomenų valdytojas įsipareigoja tokiu nuotraukų ar video medžiagos naudojimu nepažeisti Duomenų subjekto garbės ir orumo. Informuojame, kad žiniasklaidos atstovai gali publikuoti Duomenų subjektų nuotraukas tik laikydamiesi jiems taikomų įstatymų reikalavimų. Duomenų valdytojas nekontroliuoja ir neatsako už žiniasklaidos atstovų veiksmus.

4. Asmens duomenų saugojimas

4.1. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai. 

5. Duomenų subjektų teisės

5.1. Žinoti apie savo duomenų tvarkymą;

5.2. Susipažinti su apie Duomenų subjektą sukaupta informacija.;

5.3. Reikalauti ištaisyti klaidingus duomenis.;

5.4. Teisė į duomenų perkėlimą.;

5.5. Norėdami susipažinti, pakeisti arba ištrinti apie Jus turimus duomenis, prašome kreiptis el. p. papludimiotenisomokykla@gmail.com.

6. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

6.1. Duomenų valdytojas turi teisę perduoti asmeninę informaciją trečiosioms šalims tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

7. Baigiamosios nuostatos

7.1. Naudojimasis Duomenų valdytojo interneto svetaine ir socialinių tiklų paskyromis reiškia sutikimą su šia Privatumo politika.

7.2. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką ir apie tai paskelbti interneto svetainėje.

7.3. Kilus ginčams ir nepavykstant jų išspręsti tarpusavio sutarimu, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.